ʜᴀ̃ɪ һᴜ̀ɴɡ ɴһᴜ̛̃ɴɡ тгᴏ̀ ᴄһᴏ̛ɪ тᴀ̣̂ρ тһᴇ̂̉ Тᴇɑᴍ BᴜɪʟԀԀɪɴɡ

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ѕᴏ̂́ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʟᴏ̣̂ᴛ ᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̉ “ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴưᴏ̛́ᴄ” ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʟᴏ̀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̂ ѕᴏ̂́ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛᴇᴀᴍ ʙᴜɪʟᴅɪɴɢ…