ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ʜôɴ ʟễ ᴛʜườɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄáᴄ ᴄặᴘ đôɪ ᴋʜá ᴍệᴛ ᴍỏɪ ᴠì ᴄó ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ᴠấɴ đề ᴘʜáᴛ sɪɴʜ. ᴠɪệᴄ ʟựᴀ ᴄʜọɴ đồ đạᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛâɴ ʜôɴ, ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴛɪềɴ “ᴛừ ᴛʀêɴ ᴛʀờɪ ʀơɪ xᴜốɴɢ” ᴄũɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴄô ᴅâᴜ ᴄʜú ʀể ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ ɢᴀʏ ɢắᴛ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ᴄặᴘ đôɪ đã ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɢᴀɴɢ ᴛấᴄ ᴅù ᴄʜỉ ᴄòɴ íᴛ ɴɢàʏ ɴữᴀ ʟà ᴠề ᴄʜᴜɴɢ ᴍộᴛ ɴʜà. ᴄậᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ᴄặᴘ đôɪ ᴅướɪ đâʏ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍộᴛ ᴠí ᴅụ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ đượᴄ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴ.ɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɢʀᴏᴜᴘ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄặᴘ đôɪ đã ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ đượᴄ 𝟷 ɴăᴍ ᴠà ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴠề ᴄʜᴜɴɢ ᴍộᴛ ɴʜà. ᴛʀướᴄ đó 𝟷𝟶 ɴɢàʏ ᴄô ɢáɪ ᴄó ʜỏɪ ᴠᴀʏ ʙạɴ ᴛʀᴀɪ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠì ᴄó ᴠɪệᴄ ɢấᴘ ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ 𝟼𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴛɪềɴ đɪ ᴛᴀxɪ ᴄʜụᴘ ảɴʜ ᴄướɪ. ᴛʜᴇᴏ ʟẽ ᴛʜôɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴋʜɪ đã sắᴘ ᴛʜàɴʜ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ ʟạɪ đɪ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴠớɪ ᴠợ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʙởɪ số ᴛɪềɴ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá ʟớɴ.


ʙàɪ đăɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ɢâʏ ʙãᴏ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. (Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ғʙ ɴ.ɴ)

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴀɴʜ ᴄʜàɴɢ ɴàʏ ʟạɪ ʟấʏ ʟãɪ ᴠợ sắᴘ ᴄướɪ 𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/𝟷 ɴɢàʏ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴠɪệᴄ ᴄô ɴàɴɢ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴍà 𝟷𝟸ʜ đêᴍ ᴄʜᴀɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠẫɴ ɴʜắɴ ᴛɪɴ đòɪ ᴛɪɴ. “ʙố đứᴀ ᴛʀẻ” ᴄô ɢáɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴄòɴ sử ᴅụɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ʟẽ ᴋʜó ɴɢʜᴇ ᴋʜɪếɴ ᴄô ɢáɪ ʀấᴛ ʙăɴ ᴋʜᴏăɴ ʟɪệᴜ ᴄó ɴêɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜôɴ ʟễ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

“ǫᴜᴀ̉ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ɢᴀ̆́ᴍ ᴄᴀ̉ đᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ. ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ ᴇᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ǫᴜᴇɴ ɴʜᴀᴜ 𝟷 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴠᴇ̂̀ 𝟷 ɴʜᴀ̀, ᴛᴀ̂̀ᴍ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ. ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ 𝟷 ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟶 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢᴀ̂́ᴘ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ 𝟸 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠᴀ̀ 𝟼𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴀxɪ đɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ʟᴀ̃ɪ 𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 đồɴɢ/𝟷 ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ đᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣ ᴇᴍ.”


Đᴏạɴ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴀɴʜ ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ɴʜắᴄ ᴠợ ᴛʀả ᴛɪềɴ. (Ảɴʜ: ғʙ ɴ.ɴ)


ᴅù ᴠợ sắᴘ ᴄướɪ ʙảᴏ đᴀɴɢ ʟᴏ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄướɪ xɪɴ ɴêɴ ᴋẹᴛ ᴛɪềɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜồɴɢ ᴠẫɴ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ đòɪ. (Ảɴʜ: ғʙ ɴ.ɴ)

ᴄô ɢáɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴếᴜ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴄó ᴛư ᴛưởɴɢ ᴛɪềɴ ᴀɪ ɴấʏ ᴛɪêᴜ ᴛʜì ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴄũɴɢ ᴛôɴ ᴛʀọɴɢ ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠɪệᴄ đòɪ ᴛɪềɴ ᴠợ sắᴘ ᴄướɪ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɢᴀʏ ɢắᴛ ɴʜư ᴠậʏ ᴋʜɪếɴ ᴄô ɴàɴɢ ʀấᴛ ấᴍ ứᴄ. ᴄô ᴄũɴɢ ʟᴏ ʟắɴɢ ʟɪệᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍìɴʜ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴄó ʙị ᴍắɴɢ ʟà ăɴ ʙáᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

“ᴇᴍ sᴏ̛̣ sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀, ʟᴜ́ᴄ ᴇᴍ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴀ̆ɴ ʙᴀ́ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴀ̂̀ᴍ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ʜᴏ ʜᴇ ɢɪ̀ sᴏ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴍɪ̀ɴʜ.”

Đượᴄ ʙɪếᴛ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ đã ᴛừɴɢ ʀầᴍ ʀộ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟸 ɴăᴍ ᴠà ᴛớɪ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʟạɪ đượᴄ đàᴏ ʟạɪ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ʟớɴ ᴄủᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ. ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴋʜᴜʏêɴ ᴄô ɢáɪ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ɢắɴ ʙó ᴄả đờɪ ᴠớɪ ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜɪ ʟʏ ɴʜư ᴠậʏ.


ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʙắᴛ đầᴜ ɴóɪ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ᴋʜó ɴɢʜᴇ ᴠớɪ ᴠợ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. (Ảɴʜ: ғʙ ɴ.ɴ)


ᴅù ᴠợ ᴄʜưᴀ ᴄướɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜồɴɢ ᴠẫɴ ɴʜắɴ ᴛɪɴ đòɪ ʟúᴄ 𝟷𝟸ʜ đêᴍ. (Ảɴʜ: ғʙ ɴ.ɴ)


ᴄʜàɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ɢᴀʏ ɢắᴛ đòɪ ǫᴜỳ xᴜốɴɢ để ᴄô ɢáɪ ᴘʜảɪ ᴛʀả ᴛɪềɴ. (Ảɴʜ: ғʙ ɴ.ɴ)

ᴍộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ᴠề sự ᴠɪệᴄ:

“ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛưởɴɢ ᴛượɴɢ ᴛʀáɪ đấᴛ ᴍìɴʜ ᴄó ǫᴜả ᴄʜồɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ.”

“ᴍìɴʜ ᴘʜảɪ ʜọᴄ ôɴɢ ɴàʏ để đɪ đòɪ ᴛɪềɴ ᴠợ ᴄʜứ ᴠợ ᴍìɴʜ ᴍượɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴʜɪềᴜ ʟắᴍ ʀồɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴛʜấʏ ɴʜắᴄ ɢì ᴄả.”

“sᴀᴜ ᴘʜảɪ ᴅậʏ ᴄᴏɴ ɢáɪ đừɴɢ ʏêᴜ ᴀɪ ᴋẹᴛ sỉ, ᴠà ᴄướɪ ᴀɪ ᴋẹᴛ sỉ ʟạɪ ᴄàɴɢ ᴋʜôɴɢ.”


ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜᴜʏêɴ ᴄô ɢáɪ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ɢắɴ ʙó ᴄả đờɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴʜư ᴠậʏ. (Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ғʙ ʜ.ɴ)

Đâʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴅâɴ ᴛìɴʜ ɴɢáɴ ɴɢẩᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜɪ ʟɪ ᴠớɪ ᴠợ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. ᴍớɪ đâʏ, ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄũɴɢ xôɴ xᴀᴏ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍộᴛ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴữ ᴛɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ʜ.ɴ.ᴛ ᴋể ᴠề ᴄᴜộᴄ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴇᴍ ʜọ ᴍìɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ᴇᴍ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đếɴ ᴍứᴄ ʜà ᴛɪệɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ. ᴄụ ᴛʜể ᴅù ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ đɪ ʟàᴍ ᴠề ᴍệᴛ đếɴ đâᴜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ăɴ ᴛʜịᴛ. ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴄả ɴʜà ᴄʜỉ ăɴ ᴛʜịᴛ ᴛừ 𝟷-𝟸 ʟầɴ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄʜủ ʏếᴜ ăɴ ʀᴀᴜ xᴀɴʜ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí đếɴ ʙáᴛ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴅùɴɢ ɴướᴄ ʀửᴀ ᴄʜéɴ để ʀửᴀ ᴍà ᴄʜỉ ʀửᴀ ʙằɴɢ ɴướᴄ ấᴍ.

“ɴếᴜ ʙạɴ ʟấʏ đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ǫᴜá ᴛʜì ʙạɴ ᴄó ʙỏ ᴋʜôɴɢ? Đứᴀ ᴇᴍ ʜọ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ʟấʏ đượᴄ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ǫᴜá ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ʟᴜôɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ ạ. Đɪ ʟàᴍ ᴠề ᴍệᴛ ᴍỏɪ ᴛʜì ᴛʜôɪ ᴍà ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ʟỡ ʙỏ ᴍộᴛ ɴɢʜìɴ ɴàᴏ ᴍᴜᴀ ᴛʜịᴛ ᴠề ăɴ ᴄơ. ᴇᴍ ấʏ ᴄó ɴóɪ ᴠớɪ ᴍìɴʜ ʟà ᴍộᴛ ɴăᴍ ᴄʜỉ đượᴄ ăɴ ᴛʜịᴛ 𝟷-𝟸 ʟầɴ ᴛʜôɪ ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ăɴ ʀᴀᴜ xᴀɴʜ”, ɴữ ᴛɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ʜ.ɴ.ᴛ ᴄʜɪᴀ sẻ.


ɴɢườɪ ᴇᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄô ᴄʜị ᴄòɴ đượᴄ ᴅùɴɢ ᴅầᴜ ʀửᴀ ʙáᴛ ʟà đã ᴛốᴛ ʜơɴ ᴍìɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. (Ảɴʜ: ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʜ.ɴ.ᴛ)


ɴữ ᴛɪᴋᴛᴏᴋᴇʀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ɴɢườɪ ᴇᴍ ᴄʜỉ ᴠì ᴍᴜốɴ ᴄᴏɴ ᴄó đầʏ đủ ᴄả ʙố ʟẫɴ ᴍẹ ɴêɴ ᴄắɴ ʀăɴɢ ᴄʜịᴜ đựɴɢ. (Ảɴʜ: ᴄắᴛ ᴛừ ᴄʟɪᴘ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ʜ.ɴ.ᴛ)

Đỉɴʜ đɪểᴍ ᴄủᴀ sự ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴘʜảɪ ᴋể đếɴ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙị ốᴍ, ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜấᴛ ǫᴜʏếᴛ ᴋʜôɴɢ đɪ ᴠɪệɴ, ᴄʜỉ ở ɴʜà để ᴛự ᴋʜỏɪ. ᴋʜɪ ɴấᴜ ăɴ đếɴ ᴄáᴄ ɢɪᴀ ᴠị ɴʜư: ᴍắᴍ, ᴍᴜốɪ, ᴍì ᴄʜíɴʜ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ đᴀ.

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà ʙảɴ ᴛíɴʜ ᴋɪ ʙᴏ ᴋẹᴛ sỉ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟàᴍ ᴋʜổ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍà ᴄòɴ ʟàᴍ ᴋʜổ ᴄả ᴠợ ᴠà ᴄᴏɴ. ʙạɴ ɴɢʜĩ sᴀᴏ ᴠề ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ǫᴜá ᴍứᴄ ɴʜư ᴠậʏ?

ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ʟà ᴍộᴛ đứᴄ ᴛíɴʜ ᴛốᴛ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ đếɴ ᴍứᴄ ʜà ᴛɪệɴ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ sẽ ᴋʜɪếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜó ᴄʜịᴜ. ʙởɪ đếɴ ɴɢᴀʏ ᴄả ᴠợ ᴄᴏɴ, ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄũɴɢ ʜà ᴛɪệɴ ᴛʜì ᴠɪệᴄ ᴠấᴛ ᴠả ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ᴄòɴ ᴄó ý ɴɢʜĩᴀ ɢì? ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế ᴅù ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴄũɴɢ ɴêɴ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ɴʜữɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄʜɪ, ɴʜấᴛ ʟà ɴʜữɴɢ ᴠấɴ đề ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ. ʙởɪ ɴếᴜ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ ǫᴜá ᴍà để ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛʜì ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ sẽ ᴄʜẳɴɢ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟý ɢì ᴄả.

ɴʜậᴛ ʟệ – ᴛʜᴇᴏ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ & ᴠăɴ ʜóᴀ

By syluan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.